325 Postman Road | Tel (09)4279168 | Fax (09)4279168 | luzheng@xtra.co.nz

ZHENG LU Tomato